ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА КАМПАНИЯ „ДА ПРОХОДИШ ОТНОВО“

Правила за участие в кампанията

Кандидати за участие в кампанията е необходимо да представят медицинска документация за здравословното си състояние, включително настоящ договор за лечение или оферта от конкретно лечебно заведение. Фондацията съхранява копия от всички представени документи. След преглеждане на представените документи управителен съвет взема решение дали допуска кандидата за участие в кампанията.

Правила за събиране и разпределяне на средства по кампанията

1. Средствата събрани от DMS TRAVMA

Средствата събрани от DMS TRAVMA се разпределят поравно между участници в кампанията „Да проходиш отново“. Ако сумата необходима за лечението на участник в кампанията бъде събрана, остатъкът се преразпределя между останалите участници, а участникът, за когото са събрани средствата преустановява участието си в кампанията. Набраните средства се използват само по представения и одобрен договор за лечение, като в извънредни ситуации и при необходимост може да бъде взето решение средствата да бъдат използвани за лечението на същото състояние, но по друг договор за лечение. В този случай също се прилагат горните правила.

2. Средства събрани по сметка на фондацията в PayPal

Правилата за разпределяне на средства събрани от DMS TRAVMA се прилагат съответно и за средствата събрани по сметка на фондацията в PаyPal, когато не може да бъде установено дали те са дадени за лечението на конкретно лице. Ако сумата необходима за лечението на участник в кампанията бъде събрана надвишеният размер се преразпределя между останалите участници, а участникът, за когото са събрани средствата преустановява участието си в кампанията.

3. Средства събрани от касички в търговски обекти

За средствата събрани от каси съответно се прилагат правилата по т. 1 и т. 2.